Skip to main content

Neurorazvojni poremećaji – ADHD, autizam, intelektualne teškoće
Internalizirani poremećaji – anksioznost, depresija, poremećaji hranjenja
Eksternalizirani poremećaji – prkosljivost, poremećaji ponašanja

Porast :

 • Agresivno ponašanje
 • Konzumacija alkohola i droga
 • Delikvencija/kriminalitet
 • Depresija
 • Suicidalno ponašanje
 • Poremećaji ishrane
 • Adipoznost

Bez porasta:

 • Anksiozni poremećaji
 • Opsesivno kompulzivni poremećaj
 • Autizam
 • Shizofrenija
 • Najučestaliji poremećaji kod djece i adolescenata su:
 • Anksiozni poremećaj (15-25%)
 • ADHD (3-12 %)
 • Poremećaji ponašanja (6-16 % u dječaka i 2-9 % kod djevojčica)
 • Depresija (1-2 % u djece i 4-8 % adolescenata)
 • Enureza (7% djece u dobi 5 godina)
 • Poremećaji hranjenja (1-3 % adolescencija) i
 • Poremećaji iz autističnog spektra (1 %)

Leave a Reply

Skip to content